Bestyrelsen

Formand:

Kirsten Feldborg Toft
Engvej 9, Sundby M.
7950 Erslev
E-mail:  kirstentoft08@gmail.com
Telefon: 21 12 73 61

Næstformand:

Poul Erik Bilstrup
Fasanvej 26, Nykøbing
E-Mail: poulerikbilstrup@gmail.com
Telefon: 61 12 43 42

Referent:

Anni Dahl Knudsen
Østerhaven 31, Bjergby
7950 Erslev
E-mail: annidahlknudsen@gmail.com
Telefon: 26 84 47 38

Medlem:

Birthe Dahl

Pilevej 80

7870 Roslev

E-mail: Birthedahl67@icloud.com

Telefon: 28 43 18 30

 

Medlem:

Åse Nors Andersen

Østergade 54

7900 Nykøbing Mors

E-mail: Aasenors@hotmail.com

Telefon: 51 35 60 02

 

Kasserer (uden for bestyrelsen):

Tage Trudslev Sørensen

Skolebakken 35

Sundby Mors

7950 Erslev

E-Mail: tts7950@gmail.com

Telefon: 30 28 62 67

 1. Suppleant

Erik Majgaard

Råghøj 6

Tæbring 7960 Karby

E-mail:  erik.majgaard@mail.tele.dk

Telefon: 97 76 91 89

 1. Suppleant
  Jane Grøndahl
  Gl. Torp 19
  7700 Thisted
  E-mail: janeg@mail.dk
  Telefon: 21 94 75 93

  Vedtægter for Thy-Mors Husflid

  § 1 Foreningens navn
  Foreningens navn er Thy-Mors Husflid med hjemsted i Morsø Kommune.

  § 2 Landsforbund
  Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora

  § 3 Formål
  Foreningens formål er at fremme og udvikle den danske husflid, og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet.

  § 4 Virksomhed
  Formålet søges opnået gennem medlemsaktiviteter og forskellige værkstedsaktiviteter samt udstillingsvirksomhed inden for relevante fag og emner.

  § 5 Medlemmer
  Alle personer over 18 år, kan blive medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi

  § 6 Generalforsamling
  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i perioden 15. februar til 15. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel, med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  4. Indkomne forslag fra medlemmerne
  5. Valg af bestyrelse, og suppleanter
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Eventuelt

  Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. På den årlige generalforsamling er
  skiftevis 3 og 2 af medlemmerne på valg.
  Valgperioden for suppleanter er 1 år. – Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder 1.
  suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling.
  Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år.
  Revisorsuppleanten vælges for 1 år.
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal.
  Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, og er valgbare til bestyrelsen.
  Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.
  Skriftlig afstemning ved generalforsamlingen foretages, blot et medlem ønsker dette.

  § 7 Bestyrelsen
  Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
  Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.
  Stk. 2. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

  § 8 Regnskab
  Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisorerne i henhold til almindelige regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede regnskab udleveres ved den ordinære generalforsamling.
  Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

  § 9 Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller l/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

  § 10 Vedtægtsændringer
  Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidigt udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.

  § 11 Nedlæggelse af foreningen
  Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

  Stk. 2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler mv., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

  § 12 Anvendelse af foreningens midler
  Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til Fora, eller til Dansk Husflidsselskab mindefond, hvor de kan anvendes til støtte for andre husflidsforeninger. Bestyrelsen beslutter fordelingen af eventuelle aktiver mellem de nævnte formål.

  § 13 Ikrafttrædelse
  Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder efter godkendelse i Fora i kraft den 1. april 2018 _. De erstatter hidtil gældende vedtægter.

  Således vedtaget på generalforsamlingen den 19.03.2018